Općenito o proizvodima

AVA-Huep uređaji za miješanje, sušenje, granuliranje, oblaganje, ovlaživanje, homogeniziranje, steriliziranje krutina te krutina i kapljevina. Dostupne su horizontalne i vertikalne te kontinuirane i šaržne izvedbe različitih kapaciteta. Uređaji imaju primjenu u kemijskoj, prehrambenoj, farmaceutskoj, građevinskoj, metalurškoj industriji, industriji plastike, termoelektranama, ekologiji i dr.

AVA-Huep mješalice koriste se za miješanje do 20 različitih komponenti. Proces miješanja moguć između krutih čestica te krutih čestica i tekućina. Uređaji se projektiraju na način da se koristi cjelokupna komora za miješanje, što pospješuje homogenizaciju produkta bez šupljina.

Isporučuju se horizontalne i vertikalne mješalice, kontinuirane i šaržne mješalice.

Horizontalne mješalice primjenjuju se u procesu pravljenja čvrstih mješavina, homogeniziranja, stvaranje kruto-tekućih mješavina te pasta. U prehrambenoj industriji primjenjuju se za miješanje prehrambenih praškastih komponenati, oblaganje (coating), za ovlaživanje letećeg pepela kod termoelektrana te za izradu cementnih mješavina u građevinskoj industriji. Kapacitet horizontalnih šaržnih mješalica je od 100 do 30.000 litara, kontinuiranih mješalica od 0,1 – 1.000 m3/h.

Vertikalne mješalice izrađuju se s jednostrukim ili dvostrukim helikoidnim rotorom za miješanje različitih materijala. Helikoidni rotor omogućava podizanje materijala duž stijenke do vrha komore za miješanje, gdje materijal u sredini komore pada prema dnu, pospješujući razinu izmiješanosti komponenti. Postoje konusne i cilindrične vertikalne mješalice. Vertikalne mješalice primjenjuju se u slučajevima potrebe za visokom čistoćom i visokom efikasnošću čišćenja mješalice. U prehrambenoj industriji koriste se za miješanje suhih ili vlažnih, tekućih ili ljepljivih materijala, za oblaganje (coating), u farmaceutskoj za proizvodnju i sušenje APIs-a, dok u kemijskoj za proizvodnju celuloze. Kapacitet vertikalnih šaržnih mješalica iznosi od 20 do 25.000 litara.

Prstenaste mješalice primjejnuju se pri proizvodnji detergenata, plastike, vlakana, celuloze, paste, tankih kartona i sl. Princip miješanja bazira se na velikoj obodnoj brzini, 50 m/s. Centrifugalna sila gura materijal na stijenke u obliku prstena. Razlika u brzini između medija koji se miješa i elemenata za miješanje rezultira visokim intenzitetom miješanja. Fluidi se injektiraju tangencijalno. Prednosti prstenaste mješalice su vrlo intenzivno miješanje, primjenjive su za produkciju pasti (dobro miješanje krutih čestica i kapljevina), optimalna dezintegracija vlaknastih elemenata te kratko vrijeme retencije. Uređaji se koriste i za produkciju mikrogranula i granula, tj. procesima aglomeracijskog granuliranja, vakuumskog granuliranja i mikrogranuliranja.

Princip rada horizontalnih i vertikalnih sušača bazira se na kontaktu materijala i plašta (stijenki) koji se zagrijava. Osim zagrijavanja stijenki, moguće je zagrijavanje i rotora što potiče proces evaporacije. Moguće ostvariti kontaktno, konvektivno sušenje te sušenje uslijed razlike u tlakovima. Sušači se primjenjuju za sušenje filter kolača, sušenje i separiranje višefaznih mješavina, evaporaciju vrelih ili na temperaturu osjetljivih produkata, čišćenje kontaminiranih krutina pod kontroliranim uvjetima, homogeniziranje komponenti za proizvodnju kemikalija, plastika, insekticida, pigmenata, detergeneta, praškastih proizvoda, granulastih proizvoda.

Sterilizatori rade na šaržnom principu. Nakon što se komore napune materijalom, izuzima se zrak nakon čega dolazi do zagrijavanja komore u kratkom periodu te para prolazi kroz komoru za miješanje, čim se kontaminirani materijal sterilizira.